Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Inspraak

Een goede samenwerking en educatief partnerschap met ouders vinden wij erg belangrijk. We praten liever met ouders dan over ouders. U kunt als ouder op verschillende manieren meevoelen, meebeleven, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die Lodijke en uw kinderen aangaan.

Ouderportaal

Voor school is Parro het voornaamste communicatiemiddel om belangrijke informatie snel aan ouders te laten weten. Ook delen onze leerkrachten via Parro leuke foto’s van kinderen, die gemaakt worden tijdens activiteiten of lessen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 leden: 3 leden vertegenwoordigen de ouders en 3 leden vertegenwoordigen het onderwijspersoneel.

De MR handelt vanuit een visie:

  • Zich sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel;
  • De verbinding vormen door regelmatig overleg met directie en informatie/overleg naar ouders en personeelsleden;
  • Een proactieve MR zijn.

De MR werkt met de volgende kernwaarden: proactief,  betrouwbaar, open en positief kritisch.

De MR is bereikbaar via: mr.lodijke@lpsnet.nl.

Activiteitencommissie

Op Lodijke is vaak iets te doen. We grijpen zoveel mogelijk gelegenheden aan om 'een feestje' met elkaar te vieren of betekenisvolle activiteiten te organiseren.

We hebben een activiteitencoördinator in dienst die samen met het team en de Activiteitencommissie (AC) helpt om de schooltijd onvergetelijk te maken. Met traktaties, Sinterklaascadeautjes, verzorgde sporttenues, schoolreisjes en het faciliteren van vieringen. De AC bestaat uit een aantal moeders.  Bij activiteiten schakelen zij extra hulp in van andere ouders.

Zin om mee te helpen? Meld u bij de leerkracht van uw kind.

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders met momenteel 9 leden. Zij zijn een klankbord en sparringpartner voor de directie. Vijf keer per jaar overlegt het ouderpanel met de directie.

Het ouderpanel geeft feedback, vraagt kritisch door en denkt mee over allerlei onderwerpen. Signalen die de panelleden opvangen bij andere ouders zetten zij op de agenda.

Het ouderpanel is bereikbaar via lodijkeouderpanel@gmail.com.

Leerlingenraad

We vinden de mening van de leerlingen belangrijk. Daarom heeft Lodijke een leerlingenraad. Elke groep 5 t/m 8 heeft één vertegenwoordiger die jaarlijks door de andere leerlingen wordt gekozen. De leerlingenraad overlegt vijf keer per jaar met onze directie over onderwerpen die hen of hun klasgenoten bezighouden. Na afloop lichten de leden de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

De leerlingenraad helpt ook actief mee om veranderingen of leefstijlregels onder de aandacht te brengen bij medeleerlingen.

Door de leerlingenraad merken we dat leerlingen:

  • meer betrokken zijn en zich verantwoordelijker gedragen;
  • beter begrijpen wat realistisch en haalbaar is;
  • spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen;
  • ervaren dat hun mening telt.